Hãy chọn thành phố
Port Moresby 21  các khách sạn
Madang 3  các khách sạn
Lae 3  các khách sạn
Kokopo 3  các khách sạn
Alotau 2  các khách sạn
Kimbe 2  các khách sạn
Goroka 1  các khách sạn
Hewiia 1  các khách sạn
Mount Hagen 1  các khách sạn
Tufi 1  các khách sạn

Khách sạn Papua New Guinea

Lae
Khách sạn Lae
3 lựa chọn
Khách sạn được đề xuất:
Giá từ146USDcho 1 đêm
3rd Street, Top Town
Giá từ117USDcho 1 đêm
Coronation Drive. Section 177 Lot 1&2
Kokopo
Khách sạn Kokopo
3 lựa chọn
Khách sạn được đề xuất:
Giá từ195USDcho 1 đêm
Makau Esplanade, Kokopo, ENBP
Giá từ194USDcho 1 đêm
Port Moresby
Khách sạn Port Moresby
21 phương án
Khách sạn được đề xuất:
Giá từ206USDcho 1 đêm
Sir John Guise Drive, Port Moresby
Giá từ157USDcho 1 đêm
Jackson Parade, Jacksons International Airport, P.O. Box 1942
Papua New Guinea